Wednesday, July 21, 2021

“Akhmatova’nın Yetimleri”

      Joseph Brodsky, Yevgeny Rein, Anatoly Naiman, Dmitry Bobyshev.

     Akhmatova onlara Sihirli Koro diyormuş. Ama onun ölümünden sonra Akhmatova’nın Yetimleri olarak anılmışlar.


No comments:

Post a Comment